Käyttö- ja sopimusehdot

Nämä ovat Valaisintalon verkkopalvelun ja verkkokaupan yleiset käyttö- ja sopimusehdot (jäljempänä ”Ehdot”). Ehdoissa kerromme muun muassa tietosuojaperiaatteistamme ja Verkkopalvelussamme julkaistavien aineistojen käyttämistä koskevista rajoituksista.

Ehdot muodostavat myös Valaisintalon Verkkokaupassa tapahtuvaa asiointia koskevat käyttäjän ja Valaisintalon väliset sopimusehdot. Näitä verkkopalvelun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan myös Verkkopalvelun Verkkokauppa-osioon.

Kehotamme käyttäjää tutustumaan huolellisesti Ehtoihin ennen Verkkopalvelun ja Verkkokaupan käyttämistä. Verkkopalvelun ja Verkkokaupan käyttäminen edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan Ehtoja. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä Ehtoja, käyttäjä ei saa käyttää Verkkopalvelua eikä Verkkokauppaa. Verkkopalvelun käyttäminen tulkitaan osoitukseksi siitä, että käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat Ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Näiden Ehtojen lisäksi käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia Verkkopalvelussa mahdollisesti mainittavia palvelu-, osio-, aineisto- tai tuotekohtaisia lisäehtoja ja -rajoituksia.

Valaisintalo myöntää käyttäjälle rajoitetun oikeuden käyttää ja selata Verkkopalvelua ja Verkkopalvelussa julkaistua aineistoa. Käyttäjä saa käyttää Verkkopalvelua ja Verkkopalvelussa julkaistua aineistoa ainoastaan henkilökohtaisessa ja ei-kaupallisessa käyttötarkoituksessa. Lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen aineistojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan aineistoa käytettäessä.

Käyttäjä hyväksyy, että jotkin Verkkopalvelun ominaisuudet ja palvelut saattavat sisältää niiden käyttöä koskevia erityisiä ehtoja tai vaatimuksia tai edellyttää rekisteröitymistä.

Käyttäjä voi muun muassa tutustua Verkkopalvelussa Valaisintalon tuotteisiin ja tilata Valaisintalon uutiskirjeitä. Käyttäjä saa tulostaa ja ladata tietokoneelleen Verkkopalvelun osia ja Verkkopalvelussa julkaistua aineistoa vain omaa henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten.

Käyttäjän on tällöin säilytettävä ladatuissa aineistoissa, niiden tulosteissa ja kopioissa muuttumattomana kaikki merkinnät, jotka osoittavat aineiston olevan tekijänoikeudella tai muilla oikeuksilla suojattua Valaisintalon tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta.

Käyttäjällä ei ole ilman Valaisintalon etukäteistä kirjallista suostumusta oikeutta muokata Verkkopalvelua ja sen osia tai Verkkopalvelussa julkaistua aineistoa millään tavalla tai liittää tai siirtää sitä muuhun aineistoon, mukaan lukien muut sähköiset palvelut. Käyttäjä ei saa esittää julkisesti tai muutoin julkistaa eikä myydä, jakaa, välittää tai muutoin käyttää Verkkopalvelua, niiden osia, Verkkopalvelussa julkaistua aineistoa tai niiden jäljennöksiä kaupallisessa tarkoituksessa ilman Valaisintalon etukäteistä kirjallista suostumusta. Mikäli käyttäjä haluaa antaa Verkkopalvelun osia, Verkkopalvelussa julkaistua aineistoa tai niiden jäljennöksiä kolmannelle osapuolelle, on käyttäjän ensin varmistuttava, että kolmas osapuoli hyväksyy nämä Ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Valaisintalo ei myönnä käyttäjälle muita oikeuksia kuin näissä Ehdoissa erikseen mainitut oikeudet. Valaisintalolla on oikeus perustellusta syystä peruuttaa myöntämänsä käyttöoikeudet.

Verkkopalvelussa voidaan julkaista tekstiä, kuvia, ääniä, audiovisuaalista materiaalia tai muunlaista aineistoa. Kaikki Verkkopalvelussa julkaistava aineisto, Verkkopalvelun visuaalinen ilme sekä Verkkopalvelu kokonaisuudessaan ovat tekijänoikeuslakien ja -sopimusten suojaamaa Valaisintalon omaisuutta. Jotta Verkkopalvelun käyttäminen ei aikaansaa oikeudenloukkauksia, on käyttäjä velvollinen käyttäessään Verkkopalvelua noudattamaan soveltuvia tekijänoikeussäännöksiä sekä noudattamaan Verkkopalvelun ja Verkkopalvelussa julkaistavan aineiston käyttöön liittyviä näissä Ehdoissa ja erikseen Verkkopalvelussa kuvattuja rajoituksia. Verkkopalvelussa julkaistavaa aineistoa saa siteerata tekijänoikeuslakien ja -sopimusten sekä muiden sovellettavien säännösten mukaisella tavalla, jolloin käyttäjän on aina ilmoitettava lähde sekä säilytettävä kyseiseen aineistoon liittyvät tekijänoikeutta ja muita oikeuksia osoittavat merkinnät.

Verkkopalvelun, sen osien ja Verkkopalvelussa julkaistavan aineiston omistusoikeus sekä niihin liittyvät immateriaalioikeudet, kuten tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet kuuluvat Valaisintalolle tai sen yhteistyötahoille. Valaisintalon omien tuotteiden nimet ovat Valaisintalon tavaramerkkejä. Muut Verkkopalvelussa mainitut nimet ja tunnukset voivat olla haltijoidensa suojattuja tunnuksia. Valaisintalo ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia immateriaalioikeuksiin. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttäjä hyväksyy, että jotkin Verkkopalvelun ominaisuudet ja palvelut saattavat sisältää niiden käyttöä koskevia erityisiä ehtoja tai vaatimuksia tai edellyttää rekisteröitymistä.

Käyttäjä voi muun muassa tutustua Verkkopalvelussa Valaisintalon tuotteisiin ja tilata Valaisintalon uutiskirjeitä. Käyttäjä saa tulostaa ja ladata tietokoneelleen Verkkopalvelun osia ja Verkkopalvelussa julkaistua aineistoa vain omaa henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten.

Käyttäjän on tällöin säilytettävä ladatuissa aineistoissa, niiden tulosteissa ja kopioissa muuttumattomana kaikki merkinnät, jotka osoittavat aineiston olevan tekijänoikeudella tai muilla oikeuksilla suojattua Valaisintalon tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta.

Käyttäjällä ei ole ilman Valaisintalon etukäteistä kirjallista suostumusta oikeutta muokata Verkkopalvelua ja sen osia tai Verkkopalvelussa julkaistua aineistoa millään tavalla tai liittää tai siirtää sitä muuhun aineistoon, mukaan lukien muut sähköiset palvelut. Käyttäjä ei saa esittää julkisesti tai muutoin julkistaa eikä myydä, jakaa, välittää tai muutoin käyttää Verkkopalvelua, niiden osia, Verkkopalvelussa julkaistua aineistoa tai niiden jäljennöksiä kaupallisessa tarkoituksessa ilman Valaisintalon etukäteistä kirjallista suostumusta. Mikäli käyttäjä haluaa antaa Verkkopalvelun osia, Verkkopalvelussa julkaistua aineistoa tai niiden jäljennöksiä kolmannelle osapuolelle, on käyttäjän ensin varmistuttava, että kolmas osapuoli hyväksyy nämä Ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Valaisintalo ei myönnä käyttäjälle muita oikeuksia kuin näissä Ehdoissa erikseen mainitut oikeudet. Valaisintalolla on oikeus perustellusta syystä peruuttaa myöntämänsä käyttöoikeudet.

Käyttäjän käyttöä koskevat sitoumukset
Valaisintalon tavoitteena on tuottaa Verkkopalvelun kautta lisäarvoa Valaisintalon asiakkaille. Käyttäjä ymmärtää Valaisintalon tavoitteet, ja sitoutuu käyttämään Verkkopalvelun asianmukaisesti sekä kulloinkin voimassa olevien Ehtojen sekä sovellettavien lakien ja muiden säädösten mukaisesti. Käyttäjä vapauttaa Valaisintalon ja sen kanssa samaan konserniin kulloinkin kuuluvat yhtiöt sekä kaikki niiden toimihenkilöt, johtajat ja edustajat kaikista sellaisista vahingoista tai haitoista seuraavista vastuista, jotka voivat aiheutua käyttäjän Verkkopalvelun käytöstä.

Jotta Verkkopalvelun olisi kaikkien käyttäjien käytettävissä häiriöttä, käyttäjä sitoutuu olemaan keskeyttämättä tai häiritsemättä taikka yrittämättä keskeyttää tai häiritä Verkkopalvelun toimintaa tai toimintoja tai muiden käyttäjien mahdollisuutta käyttää Verkkopalvelua. Tällaisia kiellettyjä toimia ovat muun muassa Verkkopalvelun toimintaa tai ohjelmallista rakennetta häiritsemään pystyvien laitteiden tai ohjelmien käyttäminen, viruksien, ajastettujen häiriöohjelmien tai muiden haitta-aineistojen sijoittaminen Verkkopalveluun taikka

Verkkopalvelun rakenteiden kohtuuton kuormittaminen esimerkiksi massa- eli roskapostia lähettämällä.

Mikäli käyttäjälle tai Valaisintalolle saattaa aiheutua vahingonkorvausvelvollisuus käyttäjän toimien vuoksi, käyttäjä sitoutuu kaikin kohtuullisin ponnistuksin minimoimaan mahdolliset aiheutuneet ja aiheutuvat vahingot.

Käyttäjän Verkkopalvelussa välittämät tiedot ja aineistot
Käyttäjän on annettava oikeat ja ajantasaiset tiedot välittäessään Verkkopalvelun kautta tietoja itsestään Valaisintalolle. Jotta Valaisintalo voi tunnistaa käyttäjän luotettavasti, ei käyttäjä saa esiintyä muuna tahona tai muun yhteisön edustajana eikä muutoinkaan antaa vääriä tietoja itsestään tai suhteestaan johonkin henkilöön tai yhteisöön. Käyttäjä ei myöskään saa käsitellä teknisiä tunnisteita tavalla, jolla pyritään peittämään Verkkopalvelun kautta välitetyn sisällön alkuperä.

Käyttäjä sitoutuu olemaan julkaisematta tai välittämättä Verkkopalvelussa mitään lainvastaista, halventavaa, siveetöntä tai Valaisintaloa tai kolmansia tai heidän oikeuksiaan loukkaavia tietoja tai aineistoja. Jotta käyttäjä ei syyllisty tekijänoikeuslain rikkomiseen, ei käyttäjän tule välittää

Verkkopalvelun kautta mitään tekijänoikeuden suojaamia tietoja tai aineistoja. Valaisintalo tai sen kanssa samaan konserniin kulloinkin kuuluvat yhtiöt eivät ole vastuussa kolmannelle osapuolelle mistään käyttäjän lähettämän tiedon tai aineiston sisällöstä, lainvastaisuudesta tai loukkaavuudesta tai sellaisista kolmannelle kuuluvien tekijänoikeuden tai muiden oikeuksien loukkauksista, jotka ovat aiheutuneet käyttäjän Verkkopalvelun käyttämisestä tai käyttäjän tietojen ja aineiston julkaisemisesta tai välittämisestä.

Valaisintalo pidättää oikeuden poistaa Verkkopalvelusta mitä tahansa käyttäjän antamia tietoja tai aineistoja oman harkintansa mukaan.

Verkkopalvelun, sen osien ja Verkkopalvelussa julkaistavan aineiston omistusoikeus sekä niihin liittyvät immateriaalioikeudet, kuten tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet kuuluvat Valaisintalolle tai sen yhteistyötahoille. Valaisintalon omien tuotteiden nimet ovat Valaisintalon tavaramerkkejä. Muut Verkkopalvelussa mainitut nimet ja tunnukset voivat olla haltijoidensa suojattuja tunnuksia. Valaisintalo ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia immateriaalioikeuksiin. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttäjä hyväksyy, että jotkin Verkkopalvelun ominaisuudet ja palvelut saattavat sisältää niiden käyttöä koskevia erityisiä ehtoja tai vaatimuksia tai edellyttää rekisteröitymistä.

Käyttäjä voi muun muassa tutustua Verkkopalvelussa Valaisintalon tuotteisiin ja tilata Valaisintalon uutiskirjeitä. Käyttäjä saa tulostaa ja ladata tietokoneelleen Verkkopalvelun osia ja Verkkopalvelussa julkaistua aineistoa vain omaa henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten.

Käyttäjän on tällöin säilytettävä ladatuissa aineistoissa, niiden tulosteissa ja kopioissa muuttumattomana kaikki merkinnät, jotka osoittavat aineiston olevan tekijänoikeudella tai muilla oikeuksilla suojattua Valaisintalon tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta.

Käyttäjällä ei ole ilman Valaisintalon etukäteistä kirjallista suostumusta oikeutta muokata Verkkopalvelua ja sen osia tai Verkkopalvelussa julkaistua aineistoa millään tavalla tai liittää tai siirtää sitä muuhun aineistoon, mukaan lukien muut sähköiset palvelut. Käyttäjä ei saa esittää julkisesti tai muutoin julkistaa eikä myydä, jakaa, välittää tai muutoin käyttää Verkkopalvelua, niiden osia, Verkkopalvelussa julkaistua aineistoa tai niiden jäljennöksiä kaupallisessa tarkoituksessa ilman Valaisintalon etukäteistä kirjallista suostumusta. Mikäli käyttäjä haluaa antaa Verkkopalvelun osia, Verkkopalvelussa julkaistua aineistoa tai niiden jäljennöksiä kolmannelle osapuolelle, on käyttäjän ensin varmistuttava, että kolmas osapuoli hyväksyy nämä Ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Valaisintalo ei myönnä käyttäjälle muita oikeuksia kuin näissä Ehdoissa erikseen mainitut oikeudet. Valaisintalolla on oikeus perustellusta syystä peruuttaa myöntämänsä käyttöoikeudet.

Oikeus asioida Verkkokaupassa
Verkkokaupan asiakkaaksi voivat ryhtyä kaikki vähintään 18-vuotiaat henkilöt. Verkkokaupan asiakkaana voi olla myös Suomen ulkopuolella asuva henkilö, kunhan tilauksen toimitusosoite on maksu- ja toimitustavoissa mainitussa maassa.

Rekisteröityminen
Verkkopalvelun käyttäjä voi rekisteröityä Verkkokaupan asiakkaaksi. Käyttäjän on annettava rekisteröitymisen yhteydessä kaikki pakolliseksi merkityt tiedot. Verkkokauppaan rekisteröityminen edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta, sillä asiakas saa Verkkokauppaa käyttäessään tilauksen vastaanotto- ja toimitusvahvistuksen tekemästään tilauksesta ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Verkkokaupasta on mahdollista tilata tuotteita myös ilman rekisteröitymistä.

Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Mikäli asiakkaan tiedot aikanaan muuttuvat, on asiakkaan ilmoitettava tietojen muutoksista viivytyksettä Valaisintalolle, jotta Valaisintalo voi palvella verkkokauppa-asiakastaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Asiakas voi rekisteröityessään sekä myöhemmin tilauksia tehdessään ilmoittaa eri toimitusosoitteen ja luottokortin laskutusosoitteen. Toimitusosoitteen tulee sijaita maksu- ja toimitusehdoissa mainitussa maassa. Toimitusosoitteen yhteystietojen tulee olla riittävät ja mahdollisimman tarkat, jotta tilaus voidaan toimittaa perille. Ilmoittaessaan asiakkaan omista yhteystiedoista poikkeavan toimitusosoitteen asiakas vastaa siitä, että hänellä on toimitusosoitteessa asuvan henkilön lupa ilmoittaa kyseisen henkilön henkilötiedot Valaisintalolle käsiteltäväksi Valaisintalon asiakasrekisterissä.

Asiakas luo itselleen rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka asiakas sitoutuu pitämään salassa ja olemaan luovuttamatta kolmansien käyttöön. Asiakas on vastuussa kaikista tunnuksillaan tehdyistä tilauksista. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Valaisintalolle välittömästi, mikäli asiakas epäilee tunnustensa paljastuneen kolmansille henkilöille.

Valaisintalo pidättää oikeuden sulkea asiakkaan tunnusten käyttöoikeus milloin tahansa, mikäli Valaisintalo epäilee tunnuksia käytettävän väärin.

Tuotteiden tilaaminen
Tuotteiden tilaus tehdään valitsemalla Verkkokaupan valikoimasta haluttu tuote ja kappalemäärä. Valitut tuotteet lisätään asiakkaan ostoskoriin, mistä asiakas voi vielä poistaa tuotteita ja muuttaa tilausmääriä ennen tilauksen vahvistamista. Verkkokaupan tekniset järjestelmät tarkistavat ostoskoriin valittujen tuotteiden saatavuuden automaattisesti aina, kun asiakas käy ostoskori -sivulla. Ostoskorissa näkyvä tuotteen saatavuus voi siten muuttua vielä ennen maksutapahtumaa.

Asiakasta sitova tilaus syntyy, kun asiakkaan maksutapahtuma on hyväksytty. Asiakkaalle lähetetään tilauksen vastaanottovahvistus. Asiakas voi tarkistaa oman tilauksensa tiedot myös verkkokaupan tilaukset-sivulta.

Hinnat
Hinnat ovat voimassa vain verkkokaupassa. Erikoistarjoukset ja kampanjat ovat voimassa ainoastaan verkkokaupasta tilattaessa, ellei asiaa ole erikseen mainittu.

Tuotteet veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnan perusteella. Tuotteiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai tuotetiedoissa erikseen ilmoitettuna aikana. Valaisintalo pidättää oikeuden muuttaa tuotteiden hintoja.

Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Tuotteiden hinnat eivät sisällä toimitus- ja käsittelymaksuja, vaan ne ilmoitetaan erikseen tilauksen yhteydessä ja tilausvahvistuksessa.

Tilauksen vastaanoton vahvistaminen ja tuotteiden saatavuus
Kun Valaisintalo on vastaanottanut asiakkaan tilauksen, lähetetään asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen vahvistus tilauksen vastaanottamisesta ja siitä, että tilauksen käsittely aloitetaan.

Valaisintalolla on runsas valikoima monenlaisia tuotteita, joiden valmistusmäärät ja saatavuus vaihtelevat. Asiakas hyväksyy, ettei Valaisintalo voi myöntää mitään takuita Verkkokaupassa myytävien tuotteiden saatavuudesta tai riittävyydestä. Osa Valaisintalon tuotteista on ns. sesonkituotteita tai muutoin uniikkeja tuotteita, joita valmistetaan vain rajallinen määrä. Myös basic-valikoimaan kuuluvat Valaisintalon tuotteet saattavat, esimerkiksi tuotannollisten syiden vuoksi, olla tilapäisesti loppuunmyyty.

Valaisintalo pyrkii päivittämään Verkkokauppaan ajantasaista tietoa varastossa jäljellä olevista myytävistä tuotteista. Valaisintalo ei kuitenkaan vastaa Verkkokaupan tietojen oikeellisuudesta eikä siten voi vastata siitä, että tuote olisi varmasti saatavilla, vaikka Verkkokaupan tietojen perusteella tuotetta näyttäisi vielä olevan jäljellä.

Mikäli tilauksen vastaanottamisen jälkeen käy ilmi, että tilattu tuote on loppunut tilapäisesti tai pysyvästi, Valaisintalo sitoutuu ilmoittamaan tästä asiakkaalle viivytyksettä asiakkaan ilmoittamia yhteystietoja käyttäen.

Mikäli yksikin saman tilauksen tuotteista on kokonaan loppuunmyyty eikä sitä saada enää lisää tai tuote on tilapäisesti loppunut siten, että tuotetta saataisiin vasta yli kuukauden kuluttua tilaushetkestä, Valaisintalo hyvittää automaattisesti asiakkaalle koko tilauksen arvon täysimääräisesti. Valaisintalon asiakaspalvelu ottaa tällaisessa tilanteessa asiakkaaseen yhteyttä ja ohjeistaa asiakasta samalla tekemään uuden tilauksen niistä tuotteista, jotka ovat saatavilla.

Kun tuotteen toimitus on käynnistynyt, Valaisintalo lähettää Asiakkaalle vielä erillisen toimitusvahvistuksen.

Maksu- ja toimitustavat
Vaihto- & palautusoikeus

Tuotteiden tarkastaminen ja reklamaatiot
Vastaanotettuaan toimituksen asiakkaan tulee viivytyksettä tutkia ja varmistaa, että toimitetut tuotteet ovat ehjiä ja muutoin virheettömiä. Asiakkaan tulee myös varmistaa, että toimitus sisältää kaikki tilatut tuotteet.

Mikäli asiakas havaitsee toimituksen tai tuotteen olevan virheellinen, asiakkaan on viipymättä virheen havaittuaan ja viimeistään 14 vuorokauden kuluessa ilmoitettava virheestä Valaisintalon asiakaspalveluun (puh. 0503569591, s-posti: info (ät) valaisintalo.fi)

Mikäli tuotteessa vahvistetaan olevan virhe, Valaisintalolla on ensisijaisesti oikeus kohtuullisessa ajassa korjata virhe tai toimittaa tilalle virheetön tuote.

Ylivoimainen este
Valaisintalo ei ole vastuussa sellaisista viivästyksistä tai virheistä, jotka johtuvat Valaisintalon vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista (force majeure). Viivästymistilanteessa Valaisintalo noudattaa velvollisuuksiaan niin pian kuin se on kyseisessä tilanteessa mahdollista otettuaan ensin yhteyttä asiakkaaseen ja tarkistettuaan, haluaako asiakas yhä pysyä sopimuksessa.

Valaisintalo ei vastaa siitä, jos asiakkaan tilaus ei tule perille tietoverkon tai tietoliikenneyhteyksien toimimattomuuden vuoksi.

Verkkopalvelun, sen osien ja Verkkopalvelussa julkaistavan aineiston omistusoikeus sekä niihin liittyvät immateriaalioikeudet, kuten tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet kuuluvat Valaisintalolle tai sen yhteistyötahoille. Valaisintalon omien tuotteiden nimet ovat Valaisintalon tavaramerkkejä. Muut Verkkopalvelussa mainitut nimet ja tunnukset voivat olla haltijoidensa suojattuja tunnuksia. Valaisintalo ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia immateriaalioikeuksiin. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttäjä hyväksyy, että jotkin Verkkopalvelun ominaisuudet ja palvelut saattavat sisältää niiden käyttöä koskevia erityisiä ehtoja tai vaatimuksia tai edellyttää rekisteröitymistä.

Käyttäjä voi muun muassa tutustua Verkkopalvelussa Valaisintalon tuotteisiin ja tilata Valaisintalon uutiskirjeitä. Käyttäjä saa tulostaa ja ladata tietokoneelleen Verkkopalvelun osia ja Verkkopalvelussa julkaistua aineistoa vain omaa henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten.

Käyttäjän on tällöin säilytettävä ladatuissa aineistoissa, niiden tulosteissa ja kopioissa muuttumattomana kaikki merkinnät, jotka osoittavat aineiston olevan tekijänoikeudella tai muilla oikeuksilla suojattua Valaisintalon tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta.

Käyttäjällä ei ole ilman Valaisintalon etukäteistä kirjallista suostumusta oikeutta muokata Verkkopalvelua ja sen osia tai Verkkopalvelussa julkaistua aineistoa millään tavalla tai liittää tai siirtää sitä muuhun aineistoon, mukaan lukien muut sähköiset palvelut. Käyttäjä ei saa esittää julkisesti tai muutoin julkistaa eikä myydä, jakaa, välittää tai muutoin käyttää Verkkopalvelua, niiden osia, Verkkopalvelussa julkaistua aineistoa tai niiden jäljennöksiä kaupallisessa tarkoituksessa ilman Valaisintalon etukäteistä kirjallista suostumusta. Mikäli käyttäjä haluaa antaa Verkkopalvelun osia, Verkkopalvelussa julkaistua aineistoa tai niiden jäljennöksiä kolmannelle osapuolelle, on käyttäjän ensin varmistuttava, että kolmas osapuoli hyväksyy nämä Ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Valaisintalo ei myönnä käyttäjälle muita oikeuksia kuin näissä Ehdoissa erikseen mainitut oikeudet. Valaisintalolla on oikeus perustellusta syystä peruuttaa myöntämänsä käyttöoikeudet.

Valaisintalo tuntee vastuunsa rekisterinpitäjänä ja käsittelee Verkkopalvelun kautta kerättäviä henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti, huolehtien yksityisyyden suojan toteutumisesta ja korkeasta tietoturvasta.

Verkkopalvelun kautta välitettäviä Valaisintalon asiakkaiden ja muiden sellaisten henkilöiden tietoja, joilla on asiallinen yhteys Valaisintalon toimintaan, tallennetaan Valaisintalon asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvaan rekisteriin. Rekisterin tietoja käsitellään rekisteriselosteen mukaisiin käyttötarkoituksiin.

Evästeet
Valaisintalo voi käyttää Verkkopalvelussa eväste-tietoja (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden avulla Valaisintalo saa yleisellä tasolla tietoja muun muassa Verkkopalvelun käytöstä, kävijämääristä ja muista Verkkopalvelun käyttämisen tietojäljistä, joita Valaisintalo voi hyödyntää palveluiden parantamiseksi.

Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden toimimisen omilla selainasetuksillaan. Evästeiden toiminnan estäessään käyttäjä hyväksyy, etteivät Verkkopalvelun kaikki toiminnot tai ominaisuudet (kuten verkkokaupan ostoskori-toiminto) mahdollisesti ole käyttäjän käytettävissä.

Valaisintalo pyrkii asianmukaisesti ja kohtuullisin toimenpitein huolehtimaan Verkkopalvelun tietoturvasta sekä siitä, etteivät Verkkopalvelu, niitä ylläpitävät palvelimet tai Valaisintalon lähettämät uutiskirjeet sisällä viruksia tai muita haittaohjelmia tai niiden osia. Verkkokaupassa asiakkaan tiedot on suojattu ns. Secure Sockets Layer (SSL) -salauksen avulla. Verkkokaupassa tehtävät asiakkaan maksutapahtumat välittyvät salattuna sanomana maksun vastaanottajalle ja sieltä takaisin Valaisintalon Verkkokauppaan. Maksutapahtumien käsittely tapahtuu asiakkaan valitseman maksuvaihtoehdon palvelussa.

Valaisintalo ei anna mitään takuita Verkkopalvelun suojauksesta. Käyttäjä hyväksyy, ettei avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta voida taata. Käyttäjä myös hyväksyy, ettei Valaisintalo ole vastuussa Verkkopalvelun suojauksesta tai suojauksen puuttumisesta aiheutuvista vahingoista.

Verkkopalvelu voi sisältää linkkejä muiden ylläpitämille internetsivuille. Linkit eivät osoita mitään Valaisintalon ja linkitetyn internetsivun, sivun ylläpitäjän tai sivuilla olevan materiaalin välisestä suhteesta, oikeuksista tai velvollisuuksista.

Käyttäjä siirtyy Verkkopalvelussa olevan linkin kautta ulkopuoliselle internetsivuille omalla vastuullaan. Valaisintalo ei vastaa linkitettyjen sivujen sisällöstä, luotettavuudesta, tietoturvasta tai niiden käyttämisen yhteydessä aiheutuvasta vahingosta. Valaisintalo kehottaa käyttäjää tutustumaan linkitetyn sivuston omiin käyttöehtoihin ennen käytön aloittamista.

Verkkopalvelu voi sisältää linkkejä muiden ylläpitämille internetsivuille. Linkit eivät osoita mitään Valaisintalon ja linkitetyn internetsivun, sivun ylläpitäjän tai sivuilla olevan materiaalin välisestä suhteesta, oikeuksista tai velvollisuuksista.

Käyttäjä siirtyy Verkkopalvelussa olevan linkin kautta ulkopuoliselle internetsivuille omalla vastuullaan. Valaisintalo ei vastaa linkitettyjen sivujen sisällöstä, luotettavuudesta, tietoturvasta tai niiden käyttämisen yhteydessä aiheutuvasta vahingosta. Valaisintalo kehottaa käyttäjää tutustumaan linkitetyn sivuston omiin käyttöehtoihin ennen käytön aloittamista.

Mikäli ulkopuolisille internetsivuille halutaan sisällyttää linkki Verkkopalveluun, tällaiselle ulkoiselle linkille on etukäteen pyydettävä Valaisintalolta kirjallinen suostumus. Valaisintalo päättää suostumuksen antamisesta oman harkintansa perusteella.

Suostumusta ei kuitenkaan edellä sanotusta huolimatta tarvitse pyytää, jos ulkopuolinen linkki täyttää seuraavat edellytykset:
(i) linkki sisältää pelkällä leipätekstillä www-osoitteen www.valaisintalo.fi tai www.valaisintalo.com eikä Valaisintalon tavaramerkkejä sana- tai logomuodossa sellaisenaan,
(ii) linkki viittaa suoraan Verkkopalvelun pääsivulle eikä millekään alasivulle,
(iii) Verkkopalvelu avautuu linkkiä käytettäessä uuteen selaimeen,
(iv) linkitys ei luo virheellistä vaikutelmaa linkittävän tahon tai sen tuotteiden ja Valaisintalon välisestä suhteesta, eikä
(v) linkitys vaikuta haitallisesti Valaisintalon tai sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden maineeseen ja tavaramerkkeihin.

Valaisintalo pidättää oikeuden milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen linkitykseen sekä kieltää yllä luetteloidut edellytykset täyttävän linkin, mikäli linkki Valaisintalon harkinnan mukaan ei ole eduksi Valaisintalolle tai sen maineelle.

Muutokset Verkkopalveluun
Valaisintalolla on oikeus milloin tahansa etukäteen ilmoittamatta tehdä Verkkopalveluun, Verkkopalvelun sisältöön, toimintoihin, palveluihin, ohjelmiin, tuotteisiin tai hintoihin muutoksia tai korjauksia. Valaisintalolla on myös oikeus poistaa käytöstä Verkkopalvelu kokonaisuudessaan tai tiettyjä Verkkopalvelun osia, toimintoja tai palveluja sekä oikeus rajoittaa Verkkopalvelun, niiden osien, toimintojen tai palvelujen käyttöä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta.

Muutokset Ehtoihin
Valaisintalolla on oikeus oman harkintansa perusteella milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muuttaa, täydentää tai korjata Ehtoja. Muutetut Ehdot astuvat voimaan, kun Valaisintalo on ilmoittanut Ehtojen muutoksista Verkkopalvelussa. Ehdot tulevat käyttäjää kohtaan sitovaksi, kun käyttäjä Ehtojen muuttamisen jälkeen seuraavan kerran käyttää Verkkopalvelua. Verkkopalvelun käyttäminen tulkitaan osoitukseksi siitä, että käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat Ehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan.

Verkkopalvelu toimitetaan “sellaisena kuin se on”. Valaisintalo pyrkii ylläpitämään Verkkopalvelua, sen toimintoja ja palveluja parhaalla mahdollisella tavalla siten, että käyttäjä voisi käyttää niitä häiriöttä ja keskeytyksettä. Valaisintalo ei kuitenkaan takaa eikä vastaa siitä, että Verkkopalvelu, sen toiminnot ja palvelut toimisivat oikea-aikaisesti, virheettömästi ja keskeytyksettä.

Valaisintalo tekee parhaansa varmistaakseen, että Verkkopalvelun sisältämät tiedot ja aineistot olisivat oikeita ja virheettömiä, mutta ei myönnä minkäänlaisia takuita tai vastuita Verkkopalvelun tai niiden sisältämien tietojen tai aineistojen oikeellisuudesta, virheettömyydestä, oikea-aikaisuudesta, käytettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta. Verkkopalvelussa näkyvien lausuntojen, neuvojen ja tietojen käyttäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Kaikki Verkkopalvelun sisältö, mukaan lukien tiedot ja ohjeet tarjotaan ”sellaisina kuin ne ovat”, ilman minkäänlaista takuuta.

Käyttäjä hyväksyy sen, ettei Valaisintalo ole vastuussa käyttäjän Verkkopalvelun kautta lähettämän tai vastaanottaman tietojen tai aineistojen suojauksesta tai lähettämättä tai vastaanottamatta jääneestä tiedoista ja aineistosta sekä vapauttaa Valaisintalon kaikesta vastuusta tähän liittyen. Valaisintalo ei myöskään voi taata, ettei Verkkopalvelu, Verkkopalvelua ylläpitävät web-palvelimet tai Valaisintalon lähettämät sähköiset tiedotteet sisällä viruksia tai muita haitallisia osia.

Valaisintalo pyrkii huolehtimaan, ettei Verkkopalvelusta tai sen käyttämisestä aiheudu kolmansille haittaa tai vahinkoa. Valaisintalo ja sen kanssa samaan konserniin kulloinkin kuuluvat yhtiöt eivät vastaa mistään Verkkopalvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä Ehdoista aiheutuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien muun muassa sopimuksen tai liiketoiminnan menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot) riippumatta siitä, olivatko vahingot välittömiä tai välillisiä, suoria tai epäsuoria tai perustuivatko vahingot vahingonkorvausvelvollisuuteen, sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Valaisintalolla olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Valaisintalon ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden vastuu rajoittuu joka tapauksessa korkeintaan Suomen lain pakottavien säännösten mukaiseen vastuuseen.

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Mikäli osapuolille syntyy tästä sopimuksesta tai sen soveltamisesta erimielisyyttä, osapuolet sitoutuvat pyrkimään ensisijaisesti neuvotteluin ratkaisemaan tällaiset erimielisyydet. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovinnolliseen neuvottelutulokseen, ratkaistaan erimielisyys Suomessa, Seinäjoen käräjäoikeudessa. Kuluttaja voi kuitenkin viedä riidan kotipaikkansa yleisen alioikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.