Sopimusehdot

Käyttö- ja sopimusehdot

Yleistä

Nämä ovat Valaisintalon verkkopalvelun ja verkkokaupan yleiset käyttö- ja sopimusehdot (jäljempänä ”Ehdot”). Ehdoissa kerromme muun muassa tietosuojaperiaatteistamme ja Verkkopalvelussamme julkaistavien aineistojen käyttämistä koskevista rajoituksista.

Ehdot muodostavat myös Valaisintalon Verkkokaupassa tapahtuvaa asiointia koskevat käyttäjän ja Valaisintalon väliset sopimusehdot. Näitä verkkopalvelun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan myös Verkkopalvelun Verkkokauppa-osioon.

Kehotamme käyttäjää tutustumaan huolellisesti Ehtoihin ennen Verkkopalvelun ja Verkkokaupan käyttämistä. Verkkopalvelun ja Verkkokaupan käyttäminen edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan Ehtoja. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä Ehtoja, käyttäjä ei saa käyttää Verkkopalvelua eikä Verkkokauppaa. Verkkopalvelun käyttäminen tulkitaan osoitukseksi siitä, että käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat Ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Näiden Ehtojen lisäksi käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia Verkkopalvelussa mahdollisesti mainittavia palvelu-, osio-, aineisto- tai tuotekohtaisia lisäehtoja ja -rajoituksia.

Käyttäjän oikeus käyttää Verkkopalvelua

Valaisintalo myöntää käyttäjälle rajoitetun oikeuden käyttää ja selata Verkkopalvelua ja Verkkopalvelussa julkaistua aineistoa. Käyttäjä saa käyttää Verkkopalvelua ja Verkkopalvelussa julkaistua aineistoa ainoastaan henkilökohtaisessa ja ei-kaupallisessa käyttötarkoituksessa. Lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen aineistojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan aineistoa käytettäessä.

Käyttäjä hyväksyy, että jotkin Verkkopalvelun ominaisuudet ja palvelut saattavat sisältää niiden käyttöä koskevia erityisiä ehtoja tai vaatimuksia tai edellyttää rekisteröitymistä.

Käyttäjä voi muun muassa tutustua Verkkopalvelussa Valaisintalon tuotteisiin ja tilata Valaisintalon uutiskirjeitä. Käyttäjä saa tulostaa ja ladata tietokoneelleen Verkkopalvelun osia ja Verkkopalvelussa julkaistua aineistoa vain omaa henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten.

Käyttäjän on tällöin säilytettävä ladatuissa aineistoissa, niiden tulosteissa ja kopioissa muuttumattomana kaikki merkinnät, jotka osoittavat aineiston olevan tekijänoikeudella tai muilla oikeuksilla suojattua Valaisintalon tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta.

Käyttäjällä ei ole ilman Valaisintalon etukäteistä kirjallista suostumusta oikeutta muokata Verkkopalvelua ja sen osia tai Verkkopalvelussa julkaistua aineistoa millään tavalla tai liittää tai siirtää sitä muuhun aineistoon, mukaan lukien muut sähköiset palvelut. Käyttäjä ei saa esittää julkisesti tai muutoin julkistaa eikä myydä, jakaa, välittää tai muutoin käyttää Verkkopalvelua, niiden osia, Verkkopalvelussa julkaistua aineistoa tai niiden jäljennöksiä kaupallisessa tarkoituksessa ilman Valaisintalon etukäteistä kirjallista suostumusta. Mikäli käyttäjä haluaa antaa Verkkopalvelun osia, Verkkopalvelussa julkaistua aineistoa tai niiden jäljennöksiä kolmannelle osapuolelle, on käyttäjän ensin varmistuttava, että kolmas osapuoli hyväksyy nämä Ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Valaisintalo ei myönnä käyttäjälle muita oikeuksia kuin näissä Ehdoissa erikseen mainitut oikeudet. Valaisintalolla on oikeus perustellusta syystä peruuttaa myöntämänsä käyttöoikeudet.

Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet

Verkkopalvelussa voidaan julkaista tekstiä, kuvia, ääniä, audiovisuaalista materiaalia tai muunlaista aineistoa. Kaikki Verkkopalvelussa julkaistava aineisto, Verkkopalvelun visuaalinen ilme sekä Verkkopalvelu kokonaisuudessaan ovat tekijänoikeuslakien ja -sopimusten suojaamaa Valaisintalon omaisuutta. Jotta Verkkopalvelun käyttäminen ei aikaansaa oikeudenloukkauksia, on käyttäjä velvollinen käyttäessään Verkkopalvelua noudattamaan soveltuvia tekijänoikeussäännöksiä sekä noudattamaan Verkkopalvelun ja Verkkopalvelussa julkaistavan aineiston käyttöön liittyviä näissä Ehdoissa ja erikseen Verkkopalvelussa kuvattuja rajoituksia. Verkkopalvelussa julkaistavaa aineistoa saa siteerata tekijänoikeuslakien ja -sopimusten sekä muiden sovellettavien säännösten mukaisella tavalla, jolloin käyttäjän on aina ilmoitettava lähde sekä säilytettävä kyseiseen aineistoon liittyvät tekijänoikeutta ja muita oikeuksia osoittavat merkinnät.

Verkkopalvelun, sen osien ja Verkkopalvelussa julkaistavan aineiston omistusoikeus sekä niihin liittyvät immateriaalioikeudet, kuten tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet kuuluvat Valaisintalolle tai sen yhteistyötahoille. Valaisintalon omien tuotteiden nimet ovat Valaisintalon tavaramerkkejä. Muut Verkkopalvelussa mainitut nimet ja tunnukset voivat olla haltijoidensa suojattuja tunnuksia. Valaisintalo ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia immateriaalioikeuksiin. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttäjän antamat sitoumukset

Käyttäjän käyttöä koskevat sitoumukset
Valaisintalon tavoitteena on tuottaa Verkkopalvelun kautta lisäarvoa Valaisintalon asiakkaille. Käyttäjä ymmärtää Valaisintalon tavoitteet, ja sitoutuu käyttämään Verkkopalvelun asianmukaisesti sekä kulloinkin voimassa olevien Ehtojen sekä sovellettavien lakien ja muiden säädösten mukaisesti. Käyttäjä vapauttaa Valaisintalon ja sen kanssa samaan konserniin kulloinkin kuuluvat yhtiöt sekä kaikki niiden toimihenkilöt, johtajat ja edustajat kaikista sellaisista vahingoista tai haitoista seuraavista vastuista, jotka voivat aiheutua käyttäjän Verkkopalvelun käytöstä.

Jotta Verkkopalvelun olisi kaikkien käyttäjien käytettävissä häiriöttä, käyttäjä sitoutuu olemaan keskeyttämättä tai häiritsemättä taikka yrittämättä keskeyttää tai häiritä Verkkopalvelun toimintaa tai toimintoja tai muiden käyttäjien mahdollisuutta käyttää Verkkopalvelua. Tällaisia kiellettyjä toimia ovat muun muassa Verkkopalvelun toimintaa tai ohjelmallista rakennetta häiritsemään pystyvien laitteiden tai ohjelmien käyttäminen, viruksien, ajastettujen häiriöohjelmien tai muiden haitta-aineistojen sijoittaminen Verkkopalveluun taikka

Verkkopalvelun rakenteiden kohtuuton kuormittaminen esimerkiksi massa- eli roskapostia lähettämällä.

Mikäli käyttäjälle tai Valaisintalolle saattaa aiheutua vahingonkorvausvelvollisuus käyttäjän toimien vuoksi, käyttäjä sitoutuu kaikin kohtuullisin ponnistuksin minimoimaan mahdolliset aiheutuneet ja aiheutuvat vahingot.

Käyttäjän Verkkopalvelussa välittämät tiedot ja aineistot
Käyttäjän on annettava oikeat ja ajantasaiset tiedot välittäessään Verkkopalvelun kautta tietoja itsestään Valaisintalolle. Jotta Valaisintalo voi tunnistaa käyttäjän luotettavasti, ei käyttäjä saa esiintyä muuna tahona tai muun yhteisön edustajana eikä muutoinkaan antaa vääriä tietoja itsestään tai suhteestaan johonkin henkilöön tai yhteisöön. Käyttäjä ei myöskään saa käsitellä teknisiä tunnisteita tavalla, jolla pyritään peittämään Verkkopalvelun kautta välitetyn sisällön alkuperä.

Käyttäjä sitoutuu olemaan julkaisematta tai välittämättä Verkkopalvelussa mitään lainvastaista, halventavaa, siveetöntä tai Valaisintaloa tai kolmansia tai heidän oikeuksiaan loukkaavia tietoja tai aineistoja. Jotta käyttäjä ei syyllisty tekijänoikeuslain rikkomiseen, ei käyttäjän tule välittää

Verkkopalvelun kautta mitään tekijänoikeuden suojaamia tietoja tai aineistoja. Valaisintalo tai sen kanssa samaan konserniin kulloinkin kuuluvat yhtiöt eivät ole vastuussa kolmannelle osapuolelle mistään käyttäjän lähettämän tiedon tai aineiston sisällöstä, lainvastaisuudesta tai loukkaavuudesta tai sellaisista kolmannelle kuuluvien tekijänoikeuden tai muiden oikeuksien loukkauksista, jotka ovat aiheutuneet käyttäjän Verkkopalvelun käyttämisestä tai käyttäjän tietojen ja aineiston julkaisemisesta tai välittämisestä.

Valaisintalo pidättää oikeuden poistaa Verkkopalvelusta mitä tahansa käyttäjän antamia tietoja tai aineistoja oman harkintansa mukaan.

Verkkokauppaa koskevat sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

Oikeus asioida Verkkokaupassa
Verkkokaupan asiakkaaksi voivat ryhtyä kaikki vähintään 18-vuotiaat henkilöt. Verkkokaupan asiakkaana voi olla myös Suomen ulkopuolella asuva henkilö, kunhan tilauksen toimitusosoite on maksu- ja toimitustavoissa mainitussa maassa.

Rekisteröityminen
Verkkopalvelun käyttäjä voi rekisteröityä Verkkokaupan asiakkaaksi. Käyttäjän on annettava rekisteröitymisen yhteydessä kaikki pakolliseksi merkityt tiedot. Verkkokauppaan rekisteröityminen edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta, sillä asiakas saa Verkkokauppaa käyttäessään tilauksen vastaanotto- ja toimitusvahvistuksen tekemästään tilauksesta ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Verkkokaupasta on mahdollista tilata tuotteita myös ilman rekisteröitymistä.

Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Mikäli asiakkaan tiedot aikanaan muuttuvat, on asiakkaan ilmoitettava tietojen muutoksista viivytyksettä Valaisintalolle, jotta Valaisintalo voi palvella verkkokauppa-asiakastaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Asiakas voi rekisteröityessään sekä myöhemmin tilauksia tehdessään ilmoittaa eri toimitusosoitteen ja luottokortin laskutusosoitteen. Toimitusosoitteen tulee sijaita maksu- ja toimitusehdoissa mainitussa maassa. Toimitusosoitteen yhteystietojen tulee olla riittävät ja mahdollisimman tarkat, jotta tilaus voidaan toimittaa perille. Ilmoittaessaan asiakkaan omista yhteystiedoista poikkeavan toimitusosoitteen asiakas vastaa siitä, että hänellä on toimitusosoitteessa asuvan henkilön lupa ilmoittaa kyseisen henkilön henkilötiedot Valaisintalolle käsiteltäväksi Valaisintalon asiakasrekisterissä.

Asiakas luo itselleen rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka asiakas sitoutuu pitämään salassa ja olemaan luovuttamatta kolmansien käyttöön. Asiakas on vastuussa kaikista tunnuksillaan tehdyistä tilauksista. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Valaisintalolle välittömästi, mikäli asiakas epäilee tunnustensa paljastuneen kolmansille henkilöille.

Valaisintalo pidättää oikeuden sulkea asiakkaan tunnusten käyttöoikeus milloin tahansa, mikäli Valaisintalo epäilee tunnuksia käytettävän väärin.

Tuotteiden tilaaminen
Tuotteiden tilaus tehdään valitsemalla Verkkokaupan valikoimasta haluttu tuote ja kappalemäärä. Valitut tuotteet lisätään asiakkaan ostoskoriin, mistä asiakas voi vielä poistaa tuotteita ja muuttaa tilausmääriä ennen tilauksen vahvistamista. Verkkokaupan tekniset järjestelmät tarkistavat ostoskoriin valittujen tuotteiden saatavuuden automaattisesti aina, kun asiakas käy ostoskori -sivulla. Ostoskorissa näkyvä tuotteen saatavuus voi siten muuttua vielä ennen maksutapahtumaa.

Asiakasta sitova tilaus syntyy, kun asiakkaan maksutapahtuma on hyväksytty. Asiakkaalle lähetetään tilauksen vastaanottovahvistus. Asiakas voi tarkistaa oman tilauksensa tiedot myös verkkokaupan tilaukset-sivulta.

Hinnat
Hinnat ovat voimassa vain verkkokaupassa. Erikoistarjoukset ja kampanjat ovat voimassa ainoastaan verkkokaupasta tilattaessa, ellei asiaa ole erikseen mainittu.

Tuotteet veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnan perusteella. Tuotteiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai tuotetiedoissa erikseen ilmoitettuna aikana. Valaisintalo pidättää oikeuden muuttaa tuotteiden hintoja.

Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Tuotteiden hinnat eivät sisällä toimitus- ja käsittelymaksuja, vaan ne ilmoitetaan erikseen tilauksen yhteydessä ja tilausvahvistuksessa.

Tilauksen vastaanoton vahvistaminen ja tuotteiden saatavuus
Kun Valaisintalo on vastaanottanut asiakkaan tilauksen, lähetetään asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen vahvistus tilauksen vastaanottamisesta ja siitä, että tilauksen käsittely aloitetaan.

Valaisintalolla on runsas valikoima monenlaisia tuotteita, joiden valmistusmäärät ja saatavuus vaihtelevat. Asiakas hyväksyy, ettei Valaisintalo voi myöntää mitään takuita Verkkokaupassa myytävien tuotteiden saatavuudesta tai riittävyydestä. Osa Valaisintalon tuotteista on ns. sesonkituotteita tai muutoin uniikkeja tuotteita, joita valmistetaan vain rajallinen määrä. Myös basic-valikoimaan kuuluvat Valaisintalon tuotteet saattavat, esimerkiksi tuotannollisten syiden vuoksi, olla tilapäisesti loppuunmyyty.

Valaisintalo pyrkii päivittämään Verkkokauppaan ajantasaista tietoa varastossa jäljellä olevista myytävistä tuotteista. Valaisintalo ei kuitenkaan vastaa Verkkokaupan tietojen oikeellisuudesta eikä siten voi vastata siitä, että tuote olisi varmasti saatavilla, vaikka Verkkokaupan tietojen perusteella tuotetta näyttäisi vielä olevan jäljellä.

Mikäli tilauksen vastaanottamisen jälkeen käy ilmi, että tilattu tuote on loppunut tilapäisesti tai pysyvästi, Valaisintalo sitoutuu ilmoittamaan tästä asiakkaalle viivytyksettä asiakkaan ilmoittamia yhteystietoja käyttäen.

Mikäli yksikin saman tilauksen tuotteista on kokonaan loppuunmyyty eikä sitä saada enää lisää tai tuote on tilapäisesti loppunut siten, että tuotetta saataisiin vasta yli kuukauden kuluttua tilaushetkestä, Valaisintalo hyvittää automaattisesti asiakkaalle koko tilauksen arvon täysimääräisesti. Valaisintalon asiakaspalvelu ottaa tällaisessa tilanteessa asiakkaaseen yhteyttä ja ohjeistaa asiakasta samalla tekemään uuden tilauksen niistä tuotteista, jotka ovat saatavilla.

Kun tuotteen toimitus on käynnistynyt, Valaisintalo lähettää Asiakkaalle vielä erillisen toimitusvahvistuksen.

Toimitusehdot
Toimitustapa ja -paikat
Tuotteet toimitetaan tilauksesta riippuen soveltuvalla tavalla joko kirje- tai pakettilähetyksenä. Paketin mukana toimitetaan lähetyslista tilatuista tuotteista.

Nouto postista, Posti Postipaketti:
Tilaukset toimitetaan lähimpään postiin, josta ne voi noutaa lähetystunnuksen perusteella.

Kotiinkuljetus, Posti Kotipaketti:
Posti soittaa ja sopii toimituksesta asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen klo 9.00 – 21.00 välisenä aikana.

Verkkokaupasta tilatut tuotteet toimitetaan asiakkaan koti- tai muuhun asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen manner-Suomessa tai Postin toimipaikkoihin Suomessa asiakkaan tilauksen yhteydessä tekemän valinnan mukaan.

Toimitusaika
Valaisintalo pyrkii toimittamaan tuotteet normaalitapauksessa 5 arkipäivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Toimitus voi kuitenkin poikkeuksellisesti, muun muassa tuotteiden tilapäisen loppumisen vuoksi, kestää normaalia pidempään. Mikäli toimitus viivästyy, Valaisintalo pyrkii ilmoittamaan Asiakkaalle viivästyksestä sekä antamaan arvion uudesta toimitusajasta.

Toimituskulut
Toimituskulut ovat 5,90 € /lähetys, kun lähetys toimitetaan Postin toimipaikkaan ja 9,90 € /lähetys, kun lähetys tuodaan perille asti. Mikäli tuote toimitetaan jälkikäteen tuotteen tilapäisen loppumisen vuoksi, Asiakkaalta ei veloiteta toimituskuluja jälkitoimituksesta.

Maksutavat
Asiakas voi maksaa tilaamansa tuotteet Visa, MasterCard, American Express tai Diners Club -korteilla, verkkopankissa tai Klarna-laskulla. Maksutapahtuma käsitellään Klarnan palvelussa, minkä jälkeen Asiakas palaa takaisin Valaisintalon Verkkokauppaan.

Maksaminen tehdään tilausprosessin lopussa. Maksutapahtuman tultua hyväksytyksi asiakaan tilaus lähtee Verkkokaupasta Valaisintalolle käsittely- ja toimitusvaiheeseen.

Peruutusoikeus
Asiakkaalla on oikeus peruuttaa Verkkokaupasta tilaamansa tuote ilmoittamalla siitä Valaisintalon asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Peruutusoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että palautettava tuote on käyttämätön ja se on pakkauksineen kohtuudella myytävissä edelleen.

Asiakkaan tulee täyttää toimituksen mukana tullut palautuslomake ja liittää se palautettavaan pakettiin. Tuotteiden palautusosoite on

Valaisintalo Oy , Y-tunnus : 0981816-7
Könnintie 30 , 60800 Ilmajoki
Puhelin: 0503569591
Puhelin avoinna ma-pe klo 12.00 – 15.00

Valaisintalo vastaa normaalitilanteissa peruutettavien tuotteiden postituskuluista. Jos tuotetta ei voida palauttaa tavanomaisella tavalla postitse, vastaa asiakas sen palautuskustannuksista.

Valaisintalo hyvittää peruutettujen tuotteiden arvon käyttäen asiakkaan palautuksen yhteydessä ilmoittamia pankkiyhteystietoja.

Mikäli asiakas peruuttaa tuotteen, asiakkaalle hyvitetään tuotteesta asiakkaan maksama hinta, vaikka tuotteen hinta olisi myöhemmin muuttunut.

Tuotteiden tarkastaminen ja reklamaatiot
Vastaanotettuaan toimituksen asiakkaan tulee viivytyksettä tutkia ja varmistaa, että toimitetut tuotteet ovat ehjiä ja muutoin virheettömiä. Asiakkaan tulee myös varmistaa, että toimitus sisältää kaikki tilatut tuotteet.

Mikäli asiakas havaitsee toimituksen tai tuotteen olevan virheellinen, asiakkaan on viipymättä virheen havaittuaan ja viimeistään 14 vuorokauden kuluessa ilmoitettava virheestä Valaisintalon asiakaspalveluun (puh. 0503569591, s-posti: info (ät) valaisintalo.fi)

Mikäli tuotteessa vahvistetaan olevan virhe, Valaisintalolla on ensisijaisesti oikeus kohtuullisessa ajassa korjata virhe tai toimittaa tilalle virheetön tuote.

Ylivoimainen este
Valaisintalo ei ole vastuussa sellaisista viivästyksistä tai virheistä, jotka johtuvat Valaisintalon vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista (force majeure). Viivästymistilanteessa Valaisintalo noudattaa velvollisuuksiaan niin pian kuin se on kyseisessä tilanteessa mahdollista otettuaan ensin yhteyttä asiakkaaseen ja tarkistettuaan, haluaako asiakas yhä pysyä sopimuksessa.

Valaisintalo ei vastaa siitä, jos asiakkaan tilaus ei tule perille tietoverkon tai tietoliikenneyhteyksien toimimattomuuden vuoksi.

Henkilötietojen käsittely

Valaisintalo tuntee vastuunsa rekisterinpitäjänä ja käsittelee Verkkopalvelun kautta kerättäviä henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti, huolehtien yksityisyyden suojan toteutumisesta ja korkeasta tietoturvasta.

Verkkopalvelun kautta välitettäviä Valaisintalon asiakkaiden ja muiden sellaisten henkilöiden tietoja, joilla on asiallinen yhteys Valaisintalon toimintaan, tallennetaan Valaisintalon asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvaan rekisteriin. Rekisterin tietoja käsitellään rekisteriselosteen mukaisiin käyttötarkoituksiin.

Evästeet
Valaisintalo voi käyttää Verkkopalvelussa eväste-tietoja (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden avulla Valaisintalo saa yleisellä tasolla tietoja muun muassa Verkkopalvelun käytöstä, kävijämääristä ja muista Verkkopalvelun käyttämisen tietojäljistä, joita Valaisintalo voi hyödyntää palveluiden parantamiseksi.

Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden toimimisen omilla selainasetuksillaan. Evästeiden toiminnan estäessään käyttäjä hyväksyy, etteivät Verkkopalvelun kaikki toiminnot tai ominaisuudet (kuten verkkokaupan ostoskori-toiminto) mahdollisesti ole käyttäjän käytettävissä.

Tietoturva

Valaisintalo pyrkii asianmukaisesti ja kohtuullisin toimenpitein huolehtimaan Verkkopalvelun tietoturvasta sekä siitä, etteivät Verkkopalvelu, niitä ylläpitävät palvelimet tai Valaisintalon lähettämät uutiskirjeet sisällä viruksia tai muita haittaohjelmia tai niiden osia. Verkkokaupassa asiakkaan tiedot on suojattu ns. Secure Sockets Layer (SSL) -salauksen avulla. Verkkokaupassa tehtävät asiakkaan maksutapahtumat välittyvät salattuna sanomana maksun vastaanottajalle ja sieltä takaisin Valaisintalon Verkkokauppaan. Maksutapahtumien käsittely tapahtuu asiakkaan valitseman maksuvaihtoehdon palvelussa.

Valaisintalo ei anna mitään takuita Verkkopalvelun suojauksesta. Käyttäjä hyväksyy, ettei avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta voida taata. Käyttäjä myös hyväksyy, ettei Valaisintalo ole vastuussa Verkkopalvelun suojauksesta tai suojauksen puuttumisesta aiheutuvista vahingoista.

Linkit ulkopuolisille internetsivuille

Verkkopalvelu voi sisältää linkkejä muiden ylläpitämille internetsivuille. Linkit eivät osoita mitään Valaisintalon ja linkitetyn internetsivun, sivun ylläpitäjän tai sivuilla olevan materiaalin välisestä suhteesta, oikeuksista tai velvollisuuksista.

Käyttäjä siirtyy Verkkopalvelussa olevan linkin kautta ulkopuoliselle internetsivuille omalla vastuullaan. Valaisintalo ei vastaa linkitettyjen sivujen sisällöstä, luotettavuudesta, tietoturvasta tai niiden käyttämisen yhteydessä aiheutuvasta vahingosta. Valaisintalo kehottaa käyttäjää tutustumaan linkitetyn sivuston omiin käyttöehtoihin ennen käytön aloittamista.

Ulkoiset linkit verkkopalveluun

Mikäli ulkopuolisille internetsivuille halutaan sisällyttää linkki Verkkopalveluun, tällaiselle ulkoiselle linkille on etukäteen pyydettävä Valaisintalolta kirjallinen suostumus. Valaisintalo päättää suostumuksen antamisesta oman harkintansa perusteella.

Suostumusta ei kuitenkaan edellä sanotusta huolimatta tarvitse pyytää, jos ulkopuolinen linkki täyttää seuraavat edellytykset:
(i) linkki sisältää pelkällä leipätekstillä www-osoitteen www.valaisintalo.fi tai www.valaisintalo.com eikä Valaisintalon tavaramerkkejä sana- tai logomuodossa sellaisenaan,
(ii) linkki viittaa suoraan Verkkopalvelun pääsivulle eikä millekään alasivulle,
(iii) Verkkopalvelu avautuu linkkiä käytettäessä uuteen selaimeen,
(iv) linkitys ei luo virheellistä vaikutelmaa linkittävän tahon tai sen tuotteiden ja Valaisintalon välisestä suhteesta, eikä
(v) linkitys vaikuta haitallisesti Valaisintalon tai sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden maineeseen ja tavaramerkkeihin.

Valaisintalo pidättää oikeuden milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen linkitykseen sekä kieltää yllä luetteloidut edellytykset täyttävän linkin, mikäli linkki Valaisintalon harkinnan mukaan ei ole eduksi Valaisintalolle tai sen maineelle.

Muutokset

Muutokset Verkkopalveluun
Valaisintalolla on oikeus milloin tahansa etukäteen ilmoittamatta tehdä Verkkopalveluun, Verkkopalvelun sisältöön, toimintoihin, palveluihin, ohjelmiin, tuotteisiin tai hintoihin muutoksia tai korjauksia. Valaisintalolla on myös oikeus poistaa käytöstä Verkkopalvelu kokonaisuudessaan tai tiettyjä Verkkopalvelun osia, toimintoja tai palveluja sekä oikeus rajoittaa Verkkopalvelun, niiden osien, toimintojen tai palvelujen käyttöä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta.

Muutokset Ehtoihin
Valaisintalolla on oikeus oman harkintansa perusteella milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muuttaa, täydentää tai korjata Ehtoja. Muutetut Ehdot astuvat voimaan, kun Valaisintalo on ilmoittanut Ehtojen muutoksista Verkkopalvelussa. Ehdot tulevat käyttäjää kohtaan sitovaksi, kun käyttäjä Ehtojen muuttamisen jälkeen seuraavan kerran käyttää Verkkopalvelua. Verkkopalvelun käyttäminen tulkitaan osoitukseksi siitä, että käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat Ehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan.

Vastuunrajoitus

Verkkopalvelu toimitetaan “sellaisena kuin se on”. Valaisintalo pyrkii ylläpitämään Verkkopalvelua, sen toimintoja ja palveluja parhaalla mahdollisella tavalla siten, että käyttäjä voisi käyttää niitä häiriöttä ja keskeytyksettä. Valaisintalo ei kuitenkaan takaa eikä vastaa siitä, että Verkkopalvelu, sen toiminnot ja palvelut toimisivat oikea-aikaisesti, virheettömästi ja keskeytyksettä.

Valaisintalo tekee parhaansa varmistaakseen, että Verkkopalvelun sisältämät tiedot ja aineistot olisivat oikeita ja virheettömiä, mutta ei myönnä minkäänlaisia takuita tai vastuita Verkkopalvelun tai niiden sisältämien tietojen tai aineistojen oikeellisuudesta, virheettömyydestä, oikea-aikaisuudesta, käytettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta. Verkkopalvelussa näkyvien lausuntojen, neuvojen ja tietojen käyttäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Kaikki Verkkopalvelun sisältö, mukaan lukien tiedot ja ohjeet tarjotaan ”sellaisina kuin ne ovat”, ilman minkäänlaista takuuta.

Käyttäjä hyväksyy sen, ettei Valaisintalo ole vastuussa käyttäjän Verkkopalvelun kautta lähettämän tai vastaanottaman tietojen tai aineistojen suojauksesta tai lähettämättä tai vastaanottamatta jääneestä tiedoista ja aineistosta sekä vapauttaa Valaisintalon kaikesta vastuusta tähän liittyen. Valaisintalo ei myöskään voi taata, ettei Verkkopalvelu, Verkkopalvelua ylläpitävät web-palvelimet tai Valaisintalon lähettämät sähköiset tiedotteet sisällä viruksia tai muita haitallisia osia.

Valaisintalo pyrkii huolehtimaan, ettei Verkkopalvelusta tai sen käyttämisestä aiheudu kolmansille haittaa tai vahinkoa. Valaisintalo ja sen kanssa samaan konserniin kulloinkin kuuluvat yhtiöt eivät vastaa mistään Verkkopalvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä Ehdoista aiheutuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien muun muassa sopimuksen tai liiketoiminnan menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot) riippumatta siitä, olivatko vahingot välittömiä tai välillisiä, suoria tai epäsuoria tai perustuivatko vahingot vahingonkorvausvelvollisuuteen, sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Valaisintalolla olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Valaisintalon ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden vastuu rajoittuu joka tapauksessa korkeintaan Suomen lain pakottavien säännösten mukaiseen vastuuseen.

Sovellettava lainsäädäntö

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Mikäli osapuolille syntyy tästä sopimuksesta tai sen soveltamisesta erimielisyyttä, osapuolet sitoutuvat pyrkimään ensisijaisesti neuvotteluin ratkaisemaan tällaiset erimielisyydet. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovinnolliseen neuvottelutulokseen, ratkaistaan erimielisyys Suomessa, Seinäjoen käräjäoikeudessa. Kuluttaja voi kuitenkin viedä riidan kotipaikkansa yleisen alioikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Rekisteriseloste

Yleistä

Valaisintalo Oy on sitoutunut suojelemaan henkilötietojasi. Tietosuojakäytäntömme noudattaa voimassa olevia lakeja ja asetuksia.

Asiakkaiden henkilötietojen käyttö

EU:n uutta tietosuoja-asetusta on alettu soveltamaan 25.5.2018. Uuden tietosuoja-asetuksen mukaisesti käsittelemme vain henkilötietoja, joiden käsittelyyn meillä on jokin oikeusperuste. Yksi tällainen oikeusperuste on rekisteröidyn antama suostumus.

Kuluttaja-asiakkaiden henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen mukaisesti asiakassuhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja asiakkaan toivomien palvelujen suorittamiseen.

Valaisintalon kanta-asiakkaiden eli ystäväklubilaisen henkilötietoja käsitellään Valaisintalon asiakkuuteen perustuvassa henkilörekisterissä. Rekisterissä käsitellään yhteystietojen lisäksi mm. tietoja niistä tuotteista, joiden ostamisen yhteydessä Jäsen on tunnistettu jäsenkortin avulla tai verkkokaupan kirjautumisen perusteella sekä markkinointiin liittyviä tietoja.

Lähetämme säännöllisesti sähköpostitse tietoja tuotteistamme, tarjouksistamme ja tapahtumistamme Ystäväklubi-rekisteriin liittymisen yhteydessä antamaasi sähköpostiin, mikäli antanut luvan markkinointiin. Voit halutessasi milloin vain kieltää tietojesi käytön markkinointitarkoituksiin verkkokaupan ”Omat tiedot” –sivulla tai ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluumme tai myymälän henkilökunnalle. Ystäväklubin jäsenyydestä kertyviä tietoja käytetään toimintojen analysointiin sekä jäsenille tarjottavien etujen ja tarjousten kehittämiseksi ja kohdentamiseksi jäsentä kiinnostavaksi.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Valaisintalo Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden, Valaisintalo franchising-ketjuun kuuluvien yhtiöiden sekä Valaisintalo Oy:n valikoimien yhteistyökumppaneiden kanssa tehtäviin toimenpiteisiin, esim. mainontaan, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin toimenpiteisiin. Tietoja voidaan jakaa kolmansille osapuolille asiakkaan toivomien palvelujen suorittamiseksi (esim. kotiinkuljetuksen tai ompelupalvelun järjestäminen yhteistyökumppanin tai yhteistyöyrityksen kautta).

Lisäksi saatamme käyttää Europan talousalueen (ETA) ulkopuolella olevia yrityksiä, jotka ovat tärkeitä liiketoimintamme ja asiakkaiden palvelemisen kannalta. Myös nämä tahot voivat nähdä asiakastietosi, mikäli se on palvelun tuottamisen kannalta välttämätöntä. Varmistamme, että tietojen jakaminen näille yrityksille noudattaa tietosuojalakeja. Tätä varten on käytössä Euroopan unionin “Vakiosopimus II”. Se sisältää Euroopan komission tietoturvan varmistamiseksi luomat mallisopimuslausekkeet henkilötietojen jakamisesta Euroopan ulkopuolelle.

Tietojen keräys ja käyttö verkkosivulla

Jotta voimme käsitellä verkkokaupasta tekemääsi tilausta parhaalla mahdollisella tavalla, tallennamme kaupan kannalta tarpeelliset tiedot (kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite), ja välitämme ne muille tilauksesta ja maksutapahtumasta huolehtiville yrityksille. Tällaisia kumppaneita ovat esimerkiksi logistiikasta huolehtivat yritykset sekä maksusta vastaavat pankit. Valaisintalo ei anna tietojasi kauppaan liittymättömille kolmansille osapuolille.

Lähetämme sähköpostitse tilaukseen liittyviä tietoja tilauksen yhteydessä antamaasi sähköpostiin. Tilauksen yhteydessä annettua sähköpostiosoitetta ei käytetä muuhun markkinointiin, ellet anna siihen lupaa. Voit halutessasi milloin vain kieltää tietojesi käytön markkinointitarkoituksiin verkkokaupan ”Omat tiedot” –sivulla tai ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluumme tai myymälän henkilökunnalle.

Jos valitset maksutavaksi luottokortin, verkkopankin tai laskun, maksupalvelusta huolehtii Klarna. Maksaminen verkkopankilla tai luottokortilla ei vaadi rekisteröitymistä tai lisämaksujen suorittamista. Lasku on lisämaksullinen vaihtoehto, ja vaatii henkilötietojen antamista Klarnan käyttöön. Kaikki tiedonsiirto ja rahaliikenne on SSL-suojattu, eli kukaan ulkopuolinen ei voi nähdä tietojasi.

valaisintalo.com-verkkosivu käyttää henkilötietojen siirtämiseen Secure Sockets Layer (SSL) -turvallisuusprotokollaa. Secure Socket Layer (SSL) –protokollaa käyttävä ohjelmisto suojaa tilauksen yhteydessä tietosi, kuten nimen, osoitteen, pankkiyhteystiedot ja luottokortin numeron. SSL-suojaus toimii useimmilla nykyaikaisilla selaimilla.

Evästeiden käyttö

Evästeet ovat välttämättömiä sujuvan asiakaskokemuksen varmistamiseksi. Niiden avulla saadaan esimerkiksi tallennettua verkkokaupan virtuaalinen ostoskori. Evästeet siirtyvät tietokoneesi kovalevylle internetselaimesi avulla. Kun kirjaudut sisään valaisintalo.com-sivulle käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi, käytämme evästettä, jonka avulla sivusto tunnistaa sinut vierailusi ajan.

Voit poistaa selaimesi evästeet, rajoittaa niitä tiettyjen sivustojen osalta tai säätää selaimen asetukset siten, että selain ilmoittaa, kun eväste lähetetään. Voit koska tahansa tuhota evästeet kovalevyltä. Huomaa kuitenkin, että valaisintalo.com-verkkosivun sujuva käyttö on kokonaisuudessaan mahdollista vain evästeitä käyttäen. Lisätietoja evästeasetuksista löydät selaimesi ohjeista.

Anonymisoitu tieto

Keräämme valaisintalo.com-sivustolla myös nimetöntä tietoa sivustolla vierailijoiden internetkäyttäytymisestä markkinointitarkoituksiin. Kerättyjä tietoja käytetään palvelumme kehittämiseen ja asiakkaidemme ostokokemuksen parantamiseen.

Google Analytics

Valaisintalon verkkosivuilla käytetään Google Analytics –palvelua. Google Analytics käyttää evästeitä tekstitiedoissaan. Tämä eväste tallennetaan tietokoneellesi, mikä mahdollistaa sivuston käyttöanalyysin. Evästeen antama tieto sivuston käytöstä (vain IP-osoite, joka on tehty tunnistamattomaksi) lähetetään ja tallennetaan Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin. Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen sivuston käyttöä, raportoimalla käyttötiheydestä ja internetin käyttöön liittyvistä palveluista. Google saattaa antaa näitä tietoja myös kolmansille osapuolille, jos niitä oikeudellisista syistä pyydetään, tai jos nämä kolmannet osapuolet työskentelevät Googlen tietojen parissa. Google ei anna missään tapauksessa IP-osoitettasi muiden tietojen yhteydessä eteenpäin. Voit estää evästeiden tallentumisen internetselaimesi asetuksilla. Tällöin et kuitenkaan voi käyttää sivustomme kaikkia toimintoja. Käyttämällä sivustoa annat suostumuksesi siihen, että Google saa kerätä tietoja edellä kuvatulla tavalla ja edellä mainittuihin tarkoituksiin. Mikäli et halua jakaa tietoa sivuston käytöstä Google Analytics –palvelulle, voit myös ladata erillisen lisäosan selaimeesi. Lisäosa on ladattavissa Googlen sivuilta.

Sosiaalisen median ikonit

valaisintalo.com-sivustolla käytetään muun muassa Facebookin, Instagramin, Youtuben ja Pinterestin kuvalinkkejä. Tunnistat ikonit kyseisen sosiaalisen median logoista. Kun vierailet sivustollamme, nämä ikonit yhdistävät selaimesi ja serverisi suoraan kyseisiin palveluihin. Tällöin nämä palvelut saavat tiedon siitä, että IP-osoitteesi kautta on käyty sivustollamme. Jos olet kirjautuneena sosiaaliseen mediaan ja napsautat kuvaketta, saattaa sosiaalisen median käyttäjätilillesi tallentua tieto, että olet käynyt sivustollamme. Mikäli käytät näitä palveluja, etkä halua palveluntarjoajan keräävän tietoa internetliikenteestäsi, kirjaudu aina ulos sosiaalisen median palveluista ennen kuin tulet sivustollemme. Huomaa, että tämän sivuston tarjoajina emme saa tietoomme asiakkaistamme välitettyjen tietojen sisältöä tai sitä, miten sosiaalisen median palvelujen tarjoajat näitä tietoja käyttävät. Lisätietoa siitä, mitä tietoja linkkien kautta kullekin palvelulle välittyy, saat kunkin palvelun tietosuojaehdoista erikseen.

Facebook

Sivustollamme on käytössä Facebook-median Website Custom Audiences -työkalu. Kun käyt verkkosivuillamme, muodostuu remarketing-koodin kautta suora yhteys selaimesi ja Facebook-palvelimen välille. Facebook saa sitä kautta tiedon, että IP-osoitteesi kautta on käyty verkkokaupassamme. Facebook voi yhdistää vierailusi sivuillamme käyttäjätiliisi. Me voimme käyttää näin saatuja tietoja mainontaan Facebook-mainosten kautta. Lisätietoa Facebookin tietojen keräämisestä ja käyttämisestä, omista oikeuksistasi ja mahdollisuuksista suojata yksityisyyttäsi saat Facebookin tietosuojalausekkeesta osoitteessa www.facebook.com/privacy/explanation. Mikäli haluat kieltää Facebook Custom Audiences -työkalun käytön, voit tehdä sen täältä.

Omat henkilötietosi

Voit nähdä ja muuttaa henkilötietojasi koska tahansa verkkokaupan “Omat tiedot” –osiossa.

Tiedonsaantioikeutesi

Sinulla on oikeus saada kirjallista tietoa siitä, mitä henkilökohtaisia tietoja Valaisintalo Oy on sinusta tallentanut. Pyynnöstäsi ja niin halutessasi muutamme tai poistamme henkilökohtaiset tietosi. Jos sinulla on kysymyksiä tietosuojasta tai -turvasta, ota meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella.

Yrityksen tietosuoja

Valaisintalo Oy on sitoutunut tietosuojalakeihin ja yrityksellä on palveluksessaan tietosuojavaltuutettu.

Rekisteriseloste (vanha)

1. Rekisterinpitäjä

Valaisintalo Oy , Y-tunnus : 0981816-7
Könnintie 30 , 60800 Ilmajoki
Puhelin: 0503569591
Puhelin avoinna ma-pe klo 12.00 – 15.00.

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Paavo Pasanen
c/o Valaisintalo Oy
Puh. 0503569591

3. Rekisterin nimi
Valaisintalo Oy:n asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Valaisintalo Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden, Valaisintalo franchising-ketjuun kuuluvien yhtiöiden sekä Valaisintalo Oy:n valikoimien yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

Perustiedot, kuten
• etu- ja sukunimet
• yhteystiedot
• asuinmaa
• sukupuoli
• syntymäaika
• äidinkieli
• perheen koko
• maksuvälineiden yksilöintitiedot

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten
• palvelujen käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot (esim. asiakasnumero, käyttäjätunnukset ja salasanat)
• asiakkuuden alkamisajankohta
• tunnistettuna asiakkaana tehtyjen ostojen tiedot (esim. ostot verkkokaupassa)
• kotimyymälä
• palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeen tilaaminen)
• tuotepalautukset
• rekisteröityyn kohdistetut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö
• laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
• mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
• asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä (kuten reklamaatiot ja muut palautteet sekä asiakaspalvelupuheluiden tallenteet)
• Valaisintalo Oy:n internet-sivuilla tapahtuviin toimenpiteisiin liittyvät tiedot
• suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä ilmenevistä järjestelmistä saatavista tiedoista.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Valaisintalo Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ylläpitämistä rekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä.

7. Tietojen luovutus
Valaisintalo Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa Valaisintalo franchising-ketjuun kuuluville yhtiöille. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa Valaisintalo Oy:n valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin Valaisintalo Oy huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. Rekisterin suojaus
Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään myös lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

Valaisintalo Oy huolehtii, että ainoastaan niillä yrityksen työtekijöillä ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtävien hoitamisen vuoksi on tarpeen.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti Valaisintalo Oy:n toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä Valaisintalo Oy:n asiakaspalveluun.

Maksu- ja toimitustavat

Yleistä

Verkkokauppa on Valaisintalo Oy:n omistama verkkokauppa. Verkkokaupastamme voit ostaa voimassa olevan valikoiman tuotteita. Verkkokaupan rekisteröityneenä asiakkaana kuulut Valaisintalon Ystäväklubiin. Ystäväklubin uutiskirjeistä saat tietoa tuotteista, verkkokaupan eduista, tarjouksista ja uutuuksista.

Tilaaminen ja rekisteröityminen verkkokauppaan

Voit tilata tuotteita verkkokaupasta rekisteröitymättä tai rekisteröityä verkkokauppaan. Rekisteröityäksesi tarvitset voimassa olevan sähköpostiosoitteen. Rekisteröinnin yhteydessä antamasi sähköpostiosoite toimii jatkossa käyttäjätunnuksena palveluumme. Valaisintalon Ystäväklubilaiset saavat enintään kerran kuukaudessa uutiskirjeen sähköpostiinsa.  Tilaajan on oltava 18 vuotta täyttänyt.

Tilauksen yhteydessä tulee aina ilmoittaa vastaanottajan puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tehtyäsi tilauksen verkkokaupassa saat sähköpostiisi vahvistuksen, että tilauksesi on tullut perille. Saapumisilmoitus lähetään ainoastaan sähköisesti joko tekstiviestillä tai sähköpostilla.

1. Tuotteiden hinnat ovat kokonaishintoja sisältäen arvonlisäveron. Nimellinen toimituskulu 4,90€ lisätään tilauksen loppusummaan automaattisesti.
2. Valaisintalo.fi huolehtii että hintatiedot ovat oikein, mutta jos hinnastossa on selviä hintavirheitä, tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan.
3. Asiakas on velvollinen tutustumaan käyttöohjeisiin ennen kokoamista, asentamista ja käyttöönottoa. Valaisintalo.fi ei ota vastuuta jos kuluttaja asentaa itse tuotteen, jossa on maininta että asennus vaatii ammattilaisen. Huom: Ennen ostopäätöstä asiakkaan on selvitettävä tuotetiedoista tuotteen soveltuvuus asiakkaan tarkoitukseen.
4. Jos haluttua tuotetta ei olekaan saatavilla kun tuote on jo tilattu (esim. tuotanto lopetettu, lakko) Valaisintalo.fi ilmoittaa asiasta asiakkaalle. Asiakas voi tässä tilanteessa vaihtaa tuotteen tilaukseensa tai perua tilauksen.
Toimituksen viivästyessä aiemmin ilmoitetusta kuluttaja voi vaihtoehtoisesti joko hyväksyä viivästyneen tuotteen jälkitoimituksen tai peruuttaa tilauksen.
5. Viivästykset toimituksessa: mikäli tuotteen toimitusaika on olennaisesti pidempi kuin tuotteessa mainittu toimitusaika, Valaisintalo.fi ilmoittaa tästä asiakkaalle.
6. Valaisintalon antamat tarjoukset ovat voimassa 14vrk, ellei erikseen toisin ole sovittu.

Toimitustavat ja -hinnat

Toimitamme tuotteita tällä hetkellä Manner-Suomeen. Toimitusajat ja -hinnat vaihtelevat maittain. Ohjeet tuotteiden tilaamiseen tämän alueen ulkopuolelle löydät taulukon jälkeen.

Alennusmyynnin tai erikoiskampanjoiden aikana toimitusaikamme voi pidentyä maksimissaan 5 arkipäivällä. Jälkitoimituksesta emme peri toimituskuluja. Jos tuotetta ei voida poikkeustapauksessa toimittaa, ilmoitamme tästä asiakkaalle mahdollisimman pian.

Toimitukset Manner-Suomeen 

Tilauksesi toimitetaan valitsemaasi Matkahuollon noutopisteeseen. Halutessasi voit tilata tuotteillemme myös kotiinkuljetuksen, jolloin Matkahuolto tuo tilauksesi perille asti. Tilauksen yhteydessä tulee aina ilmoittaa vastaanottajan puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Saapumisilmoitus lähetään ainoastaan sähköisesti joko tekstiviestillä tai sähköpostilla.

1. Toimitus tapahtuu Matkahuollon Lähi -pakettina tai Matkahuollon Kotijakeluna. Lähi-paketin toimitus saapuu asiakkaan osoitetta lähimpään Matkahuoltoon, Siwaan, Valintataloon tai Euromarketiin. Asiakas saa ilmoituksen noudettavasta lähetyksestä tekstiviestitse.

2. Varastolta lähtevät valmiit tilaukset lähetetään kuljetukseen keskimäärin 1-2 työpäivän käsittelyajalla. Kuljetusaika on kotimaassa yleensä 2-4 arkipäivää. Valmiilla tilauksella tarkoitetaan tilausta, jonka kaikki tuotteet ovat varastossa ja varattuina tilaukseen ja tuotteet on maksettu.

3. Noutaessasi pakettia, TARKISTA, että se ei ole vaurioitunut kuljetuksessa. Mikäli vaurioitunut, todennuta vaurio heti Matkahuollon virkailijalla ja sitten ota meihin yhteyttä. Matkahuolto vaatii kuljetusvaurioista raportoitavan viimeistään viikon sisällä paketin noutamisesta, mukana raportoitaessa oltava alkuperäinen pakkaus kaikkine materiaaleineen.

Toimituskulut

Tuotteet ja niiden toimituskulut maksetaan tilauksen yhteydessä. Lähi-paketin toimituskulu on verkkokauppatilauksissa aina asiakkaalle vain nimellinen 4,90€ / tilaus.

 

Toimitukset EU-alueen ulkopuolelle 

Emme toimita tuotteita EU-alueen ulkopuolelle.

Tilauksen muuttaminen tai peruuttaminen

Ota sähköpostitse yhteyttä asiakaspalveluumme. Huomaathan, että erikoistilauksilla ei ole palautus/vaihto-oikeutta

Valaisintalo Oy , Y-tunnus : 0981816-7
Könnintie 30 , 60800 Ilmajoki

Sähköposti: info (at) valaisintalo.fi
Puhelin: 0503569591
Puhelin avoinna ma-pe klo 12.00 – 15.00.

Lähetyksen seuranta

Voit seurata lähetyksen kulkua verkossa. Sähköpostiin lähetetyssä toimitusvahvistuksessa tulee linkki seurantaan. Tämän lisäksi löydät verkkokaupan Oman tilin tilaushistoriasta linkin palveluun, josta lähetystä seurataan. Voit noutaa tilauksen myös seurantatunnuksella.

Valaisintalo Oy , Y-tunnus : 0981816-7
Könnintie 30 , 60800 Ilmajoki

Sähköposti: info (at) valaisintalo.fi
Puhelin: 0503569591
Puhelin avoinna ma-pe klo 12.00 – 15.00.

Maksutavat

Verkkokaupan tuotteiden voimassa olevat hinnat näkyvät kaupan sivuilla. Hintoihin sisältyy arvonlisävero. Voit maksaa tilauksesi luottokortilla, laskulla tai verkkopankin kautta tilauksen yhteydessä. Emme tallenna luottokortin numeroita maksun yhteydessä. Jos hinta laskee tilauksen jälkeen, erotusta ei hyvitetä.

Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Klarna Bank AB (publ.) (556737-0431) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Klarna Bank AB (publ.) näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Klarna Bank AB (publ.) on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Tukholma, puhelinnumero : +46 8 120 120 00, faksi: +46 8 120 120 99, sähköpostiosoite: asiakas@klarna.fi, on ruotsalainen pankki, joka on merkitty Ruotsin yritysrekisteriin yritystunnuksella 556737-0431.

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Klarna Bank AB (publ.) (556737-0431) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Klarna Lasku/Osamaksu

Klarna Lasku/Osamaksu -palvelulla voit maksaa ostoksiasi jopa 5000 €:n saakka.

Klarna Laskulle saat korotonta* maksuaikaa aina vähintään 30 päivää ja jopa 60 päivää.  Lasku erääntyy siis maksettavaksi vasta ostopäivää seuraavaan kalenterikuukauden viimeisenä päivänä. (* Maksuaikakorko on 0 %, ensimmäiseen laskuun lisätään 2,95 € laskutuspalkkio). Klarna lähettää laskun asiakkaalle yleensä laskun hyväksymisestä seuraavan kuukauden 15. päivänä.

Voit maksaa laskun koko loppusumman eräpäivänä pois tai halutessasi voit valita 1-36 kk:n osamaksuerät. Osamaksu käynnistyy automaattisesti maksettuasi laskuun merkityn minimi osamaksuerän. Halutessasi voit maksaa myös suurempia osamaksueriä tai maksaa koko loppusumman kerralla pois.

Osamaksun korko on 1,6 % kuukaudessa, mikä vastaa 19,20 % nimellistä vuosikorkoa. Laskuun lisätään tilinhoitomaksu 2,95 € kuukaudessa, jolloin todellinen vuosikorko laskettuna 1000 €:n ostoksella on 21,3 %.

Valitessasi Klarna Lasku/Osamaksun, saat tilaamasi tuotteet aina kotiin ennen niiden maksamista. Tämä tuo joustavuutta sekä turvallisuutta vaihtojen ja palautusten käsittelyyn.

Klarna Lasku/Osamaksua voi käyttää henkilö, joka on täyttänyt 20 vuotta ja jolla on moitteettomat luottotiedot. Teemme luottotietojen tarkastuksen tilauksen yhteydessä. Myöhästyneistä maksuista ja maksamattomista laskuista veloitetaan 5 euron muistutusmaksu sekä 1,6 % kuukausikorko viivästyneeltä ajalta.

Saatte täydelliset Klarna Lasku/Osamaksun ehdot seuraavista linkeistä:

Luotonantajana toimii Klarna Bank AB (publ.)

Valaisintalo Oy , Y-tunnus : 0981816-7
Könnintie 30 , 60800 Ilmajoki

Sähköposti: info (at) valaisintalo.fi
Puhelin: 0503569591
Puhelin avoinna ma-pe klo 12.00 – 15.00.

Vaihto- ja palautusoikeus

Palautukset Suomesta

HUOM: AINA ENNEN TUOTTEEN PALAUTTAMISTA:

Ota ystävällisesti yhteyttä meihin Yhteys-osion kautta tai sähköpostitse, sekä odota vastauksemme. Lähetämme teille asiakaspalautusohjeet. Tilausta/tuotetta ei saa palauttaa ilman meiltä saatua ohjetta.

Ilmoita tilaajatiedot, kyseessä oleva tuote ja tilinumero minne mahdollinen palautus suoritetaan tuotteen takaisinottohyväksynnän jälkeen. Ilman yhteydenottoa myös mahdollinen osamaksusopimuksenne on kuluineen normaalisti voimassa.

 

Palautusoikeus ei koske seuraavia tilanteita:

Palautusoikeus ei koske yritysasiakkaita eikä elinkeinonharjoittaja-asiakkaita. Yrityksen nimissä tehty kauppa luetaan yritysasiakkuudeksi ja siten sitovaksi.

Vakuumipakatun tuotteen aukaiseminen on ostopäätös.

Suojamuoveista poistetut valonlähteet, erikseen tilatut polttimot, kertaalleen kootut tuotteet, sekä ostajan toivomuksesta tilatut/valmistetut/muokatut tuotteet eivät ole palautuskelpoisia.

 

1. Verkkokaupasta ostetuille tuotteille myönnetään kuluttajakauppasuhteissa myönnetty 14 vuorokauden rajoitettu palautusoikeus. Ennen ostopäätöstä asiakkaan on selvitettävä tuotetiedoista tuotteen soveltuvuus asiakkaan tarkoitukseen. Palautettavan tuotteen tulee olla käyttämätön, alkuperäisessä pakkauksessaan. Tuotepakkauksen avaaminen tulee suorittaa varovaisuutta noudattaen, tuote ja pakkaus tulee siis olla jälleenmyyntikuntoisia, että palautus onnistuu. Valaisintalo.fi antaa kuitenkin asiakkaalle lain hengen mukaisesti oikeuden tutustua pakkauksen sisältöön.

2. Tuotteet tulee pakata huolellisesti, jotta tuotteet eivät vahingoitu palautettaessa. Palautuksessa käytettävä alkuperäistä pakkaustapaa, jonka valmistaja on suunnitellut tuotteen turvalliseen kuljettamiseen.

3. Valaisintalo.fi :n asiakaspalautus on ehtojen mukaisesti toimineelle asiakkaalle ilmainen, mutta alkuperäisiä lähetyskuluja ei palauteta. Itse pakkaukseen ei tule missään vaiheessa kirjoittaa mitään.

4. Palautus pitää tapahtua paketin alkuperäisen toimitustavan mukaan. Emme lunasta vaihdettavia/palautettavia tuotteita muun kuljetuksen kautta.

5. Valaisintalo.fi pidättää oikeuden periä kustannukset asiakkaalta, jos asiakaspalautus on tehty sopimusehtojen vastaisesti / niitä laiminlyöden. Asiakkaalta peritään käsittelykulu 30 euroa sekä palautuksesta aiheutuneet toimituskulut. Noutamattomissa lähetyksissä, josta ei ole meille ilmoitettu, todellinen logistiikka- / käsittelykulu 30€ peritään asiakkaalta.

6. Valaisintalo.fi ei ole vastuussa huolimattomasti ja sopimusehtojen vastaisesti pakattujen palautusten vahingoittumisesta kuljetuksessa. Mahdollisesta asiakkaan virheellisestä käsittelystä aiheutuneet vahingot tai kustannukset peritään asiakkaalta.

7. Valaisintalo ei tuotepalautus- tai peruutustilanteissa palauta mahdollista lahjakortilla maksettua osuutta rahana, vaan uutena lahjakorttina.

8. Asiakas on velvollinen säilyttämään palautusasiakirjoista tarvittavat kopiot.

 

Palautuksen käsittely ja maksujen palautus

Käsittelemme palautukset palautuksen saavuttua meille. Palautuksen vastaanoton ja käsittelyn jälkeen maksu palautetaan Klarnan kautta. Klarna lähettää tarvittaessa sähköpostia tilauksen yhteydessä antamaasi sähköpostiosoitteeseen rahapalautuksiin liittyvissä asioissa.

Pankkimaksujen palautus
Palauttaessasi pankkimaksuna maksetun tilauksen saat Klarnalta tilinumerotiedustelun tilauksen yhteydessä antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Huom! Ilmoitathan meille, mikäli sähköpostiosoitteesi on muuttunut. Klarna palauttaa maksun antamallesi pankkitilille välittömästi tilinumeron ilmoittamisen jälkeen.

Luottokorttimaksujen palautus
Klarna palauttaa maksun suoraan kortille, jolla olet tehnyt maksusuorituksen.

Klarna tai Jousto lasku/osamaksu
Klarna tekee palautussumman hyvityksen laskullesi.

Palautamme saamamme suorituksen vähennettynä tilauksen alkuperäisellä nimellisellä toimituskululla (4,90€ tai 14,90€) viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua hyväksytyn palautuksen saatuamme. Säästä aina palautuslähetyksen asiakaspalautuskuitti kunnes olet saanut rahasi takaisin. Palautuskuitin koodin avulla jäljitämme tarvittaessa paketin nopeasti.

Muut ehdot

Tilaajan on oltava 18 vuotta täyttänyt. Verkkokaupan tuotteiden voimassa olevat hinnat näkyvät kaupan sivuilla. Hintoihin sisältyy arvonlisävero. Jos hinta laskee tilauksen jälkeen, erotusta ei hyvitetä.

Saapumisilmoitus lähetetään ainoasti sähköisesti. Lähetys on noudettavissa Postin pakettiautomaateista ja noutopisteistä 7 vuorokauden ajan saapumisilmoituksesta. Tämän jälkeen lähetys palautetaan Valaisintalo Oy:n Logistiikkakeskukseen Seinäjoelle.

Etukoodit

Etukoodit ovat kampanjakohtaisia. Tilausta tehtäessä etukoodi syötetään sille varattuun kohtaan. Etu huomioidaan tilauksen loppusummassa.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi?